پسدان طیور

مزایای پسدان
• فرموله شده زیر نظر اساتید مجرب برای نژاد راس و هوبارد
• افزایش ضریب تبدیل
• بیشترین افزایش وزن در کوتاهترین زمان
• حفظ سلامت دام و بهبود رشد
• رشد کامل
• خوش خوراکی بیشتر
• پیشگیری از عوارض گوارش
• کاهش آلودگی خوراک به علت کاهش بار میکروبی در حین تولید
• کاهش ریخت و پاش و صرفه¬جویی در مواد اولیه
• تامین نیاز به انرژي و پرو تئين به همراه ويتامين ها و مواد معدني لازم

6(3)