قیمت

قیمت به ريال

محصول

۱۲۲۰۰

استارتر گوساله

 ۱۱۱۰۰  سوپر تولید

۱۰۴۰۰

پر تولید

۹۴۰۰

پرواری

 ۱۰۶۰۰  گاو خشک

تلفن های تماس : -۰۹۱۵۵۸۱۵۴۱۱

تخفیف ویژه خرید نقدی ۴۰ تومان زیر فی
۰۵۱۴۷۲۱۹۲۴۰-۷