افزایش دو برابری تولید شیر خوراکی در اردستان

افزایش دو برابری تولید شیر خوراکی در اردستان

طی ۲۰ ساله گذشته متوسط تولید شیر خوراکی گاو شیری در شهرستان اردستان بیش از دو برابر افزایش یافته است.


مسئول اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی اردستان اظهار داشت: طی ۲۰ ساله گذشته متوسط تولید شیر خوراکی گاو شیری در شهرستان اردستان بیش از دو برابر افزایش یافته است.
حسامی گفت: این امر مرهون انجام عملیات تلقیح مصنوعی برروی گاوهای بومی شهرستان با تلقیح اسپرم اصلاح شده که در مرکز اصلاح نژاد گاو توسط مامورین تلقیح مصنوعی می باشدصورت گرفته است.
وی افزود: باتوجه به تلقیح مصنوعی صورت گرفته در شهرستان درصد گاو شیری دورگه در شهرستان از صفر در سال ۷۳ باتولید ۷ لیتر به بیش از ۸۰ درصد باتولید ۱۵ لیتر در سال جاری رسیده است.
حسامی تصریح کرد: شهرستان اردستان دارای حدود۵۰۰۰ رأس گاو شیری بوده و میزان شیر تولیدی ۱۵۲۰۰تن در سال می باشد .